Unleashing Driving Excellence: The Essential Risk 2 Course at Jakobsbergs Trafikskola in Stockholm

Introduction:

Mastering the art of driving isn’t just about steering a vehicle; it’s a journey of continuous learning and skill refinement. At Jakobsbergs Trafikskola in Stockholm, we recognize the pivotal role of profound education in creating adept drivers. Dive into a transformative driving experience by enrolling in our meticulously crafted Risk 2 course, an indispensable step towards not just meeting but exceeding the standards for driving proficiency.

Risk 2 at Jakobsbergs Trafikskola:

 1. Holistic Learning Experience with Expert Guidance: Our certified instructors serve as mentors, guiding you through the intricacies of the Risk 2 course. This mandatory course goes beyond mere compliance, offering a comprehensive understanding of advanced driving techniques and the complexities of real-world scenarios.
 2. Interactive Learning Fueled by Cutting-Edge Technology: Immerse yourself in interactive learning experiences enriched by state-of-the-art technology. Risk 2 challenges you to navigate advanced driving scenarios, ensuring you’re not just a competent driver but one prepared for the multifaceted challenges of modern roadways.
 3. Flexible Schedules Tailored to Your Convenience: Understanding the diverse schedules of our learners, we provide flexibility in course timings, including evening and weekend options. Tailor your learning experience to match your pace and lifestyle seamlessly.
 4. Comprehensive Approach to Proficiency: The Risk 2 course at Jakobsbergs Trafikskola is designed as more than a mandatory checkbox; it’s a comprehensive journey into the intricacies of safe driving practices. Beyond meeting immediate requirements, it instills a commitment to lifelong safety on the roads.

Unlocking the Benefits of Risk 2:

 • Advanced Driving Proficiency: Delve into the nuances of advanced driving skills, elevating your proficiency on the road. Risk 2 prepares you for complex scenarios, instilling confidence in handling diverse driving situations.
 • Confidence in Real-World Driving Challenges: Gain the confidence to navigate real-world road challenges with ease. From sudden stops to emergency maneuvers, the course equips you to make informed decisions in unpredictable driving scenarios.
 • Lifelong Commitment to Safe Driving Practices: The knowledge gained from Risk 2 extends beyond passing exams; it fosters a lifelong commitment to safe driving practices. Consider it an investment not just in passing tests but in your ongoing safety and the safety of others on the road.

 1. Boka nu
 2. Risk 2 – Transportstyrelsen

Embark on your journey to driving excellence with the indispensable Risk 2 course at Jakobsbergs Trafikskola in Stockholm. Immerse yourself in interactive learning, fueled by cutting-edge technology, and prepare for a lifetime commitment to safe and skilled driving on the city’s roads.

Bildkredit: The image in this article belongs to macrovector on Freepik.

Förbättra din trafiksäkerhet med Risktvåan i Stockholm hos Jakobsbergs Trafikskola

Inledning:

Att bli en skicklig och säker förare kräver mer än bara att förstå reglerna på vägen. Det innebär att utveckla en djupare medvetenhet om trafiksituationer samtidigt kunna hantera dem på ett säkert sätt. På Jakobsbergs Trafikskola i Stockholm erbjuder vi Risktvåan-kursen, en innovativ utbildning som inte bara uppfyller kraven för körkortet utan också ger dig verktygen för ett livslångt säkert bilkörning.

Varför Välja Risktvåan hos Jakobsbergs Trafikskola?

 1. Expertinstruktörer för Personlig Utveckling: Våra erfarna instruktörer ser varje elev som en individ med unika behov. Genom personlig handledning och insiktsfulla råd strävar vi inte bara efter att uppfylla kraven utan att göra dig till en ansvarsfull och medveten förare.
 2. Avancerad Teknologi för Interaktiv Inlärning: På Jakobsbergs Trafikskola använder vi avancerad teknologi för att skapa en interaktiv och dynamisk inlärningsmiljö. Virtual reality-simulatorer och interaktiva kurser gör utbildningen engagerande och minnesvärd.
 3. Flexibla Kurstider för Ditt Schema: Vi förstår att din tid är värdefull. Därför erbjuder vi flexibla kurstider, inklusive kvälls- och helgkurser, så att du kan anpassa din utbildning efter ditt hektiska schema.
 4. Utbildning För Livet: Risktvåan-kursen hos Jakobsbergs Trafikskola är inte bara en förberedelse för körkortet; det är en investering i ditt livslånga säkra körande. Vi rustar dig inte bara för provet utan ger dig färdigheterna att hantera verkliga trafiksituationer.

I

Fördelar med Risktvåan:

 • Djupare Medvetenhet om Risker: Genom analys av verkliga trafikscenarier lär du dig att förutse och hantera potentiella risker på vägen.
 • Förbättrat Beslutsfattande i Komplexa Situationer: Risktvåan stärker ditt förmåga att fatta snabba och korrekta beslut, vilket är avgörande i komplexa trafiksituationer.
 • Bygg Förtroende för Säkrare Körning: Minska rädslan och öka ditt förtroende, vilket resulterar i en mer avslappnad och säker körning.

Länkar:

 1. Boka nu
 2. Risktvåan – Transportstyrelsen

Invester i din framtid som förare genom att välja Risktvåan hos Jakobsbergs Trafikskola i Stockholm. Anmäl dig idag för en heltäckande utbildning som kommer att forma dig till en skicklig och säker förare för livet!

Enhance Your Driving Skills with Risk 1 in Stockholm

Introduction:

Navigating the roads of Stockholm requires more than just basic driving skills—it demands a heightened sense of awareness and risk management. Discover the comprehensive advantages of enrolling in the Risk 1 course at Jakobsbergs Trafikskola, where driving competence meets safety education.

What is Risk 1?

Risk 1 is not just a course; it’s a commitment to safer roads. This course is meticulously crafted to equip drivers with the knowledge and skills needed to minimize risks, make informed decisions, and confidently handle diverse driving scenarios. Jakobsbergs Trafikskola is your partner in enhancing both your competence and safety on the road.

Why Choose Risk 1 with Jakobsbergs Trafikskola?

 1. Expert Instructors: Our certified instructors bring a wealth of experience to the table, ensuring you receive top-notch training that goes beyond the basics.
 2. Interactive Learning: The Risk 1 course at Jakobsbergs Trafikskola is designed to be more than just informative—it’s engaging and memorable. Through interactive learning methods, we ensure that you not only understand the principles but also apply them effectively.
 3. Flexible Schedule: We recognize the demands on your time. That’s why our flexible course schedules are tailored to fit seamlessly into your busy lifestyle, allowing you to prioritize your road safety education.
 4. Affordable Pricing: Investing in your road safety shouldn’t be a financial burden. Jakobsbergs Trafikskola offers competitive prices for the Risk 1 course, making it accessible for all drivers committed to improving their skills.

Make the Most of Your Driving Experience:

Beyond meeting regulatory requirements, the Risk 1 course at Jakobsbergs Trafikskola empowers you to become a more confident and responsible driver. Gain a deep understanding of risk management, enhance your decision-making abilities, and contribute to a safer driving environment for everyone.

 1. Boka nu
 2. Riskettan – Transportstyrelsen

Conclusion:

Embrace the opportunity to become a safer driver in Stockholm by enrolling in the Risk 1 course at Jakobsbergs Trafikskola. Elevate your driving skills, gain confidence, and actively contribute to safer roads. Sign up today for a secure and enriching driving experience in the heart of Stockholm!

* The accompanying image in this article by Freepik.

Öka Din Säkerhet på Vägarna med Riskettan i Stockholm

Inledning:

Att köra bil är en fantastisk frihet, men med friheten kommer även ansvar. För att förbättra trafiksäkerheten och göra dig till en bättre förare erbjuder Jakobsbergs Trafikskola den populära Riskettan kursen i Stockholm.

Vad är Riskettan?

Riskettan är en obligatorisk utbildning som fokuserar på att öka förarens medvetenhet om riskerna på vägarna. Kursen är designad för att förbättra din förståelse för olika trafiksituationer och hjälpa dig att fatta bättre beslut under körning.

Varför Välja Riskettan med Jakobsbergs Trafikskola?

 1. Erfarna Instruktörer: Våra instruktörer är erfarna och certifierade för att ge dig den bästa utbildningen. Vi är dedikerade till att skapa säkra och ansvarstagande förare.
 2. Interaktivt Lärande: Riskettan-kursen hos Jakobsbergs Trafikskola är inte bara informativ utan också interaktiv. Vi använder moderna undervisningsmetoder för att göra inlärningen engagerande och minnesvärd.
 3. Flexibla Kurstider: Vi förstår att din tid är värdefull. Därför erbjuder vi flexibla kurstider för att passa ditt schema.
 4. Förmånliga Priser: Att öka din trafiksäkerhet behöver inte vara kostsam. Jakobsbergs Trafikskola erbjuder konkurrenskraftiga priser för Riskettan-kursen.

Få Ut Det Mesta av Din Körupplevelse:

Riskettan är inte bara ett krav för att erhålla körkort, det är en investering i din personliga säkerhet och andras på vägarna. Genom att ta Riskettan med Jakobsbergs Trafikskola kommer du inte bara uppfylla kraven utan också få en ökad medvetenhet och trygghet bakom ratten.

Länkar:

 1. Boka nu
 2. Riskettan – Transportstyrelsen

Slutsats:

Ta steget mot att bli en säkrare förare genom att välja Riskettan-kursen hos Jakobsbergs Trafikskola. Förbättra din förståelse för trafikrisker och gör våra vägar säkrare för alla. Anmäl dig idag och njut av en tryggare körupplevelse i Stockholm!

Get Your Driving License in Stockholm with the Best Driving School: Jakobsbergs Trafikskola

If you’re looking to get your driving license in Stockholm, Jakobsbergs Trafikskola is the best driving school for you. We offer a variety of driving courses to fit your needs and budget, and our experienced instructors will help you become a safe and confident driver.

We understand that learning to drive can be a daunting task, but we’re here to make the process as easy and stress-free as possible. Our courses are designed to teach you everything you need to know to pass the driving test and become a safe and responsible driver.

We offer a variety of driving courses, including:

 • Beginner driving lessons: This course is for anyone who has never driven a car before. We’ll teach you everything you need to know to get started, from the basics of car control to more advanced skills, such as parallel parking and driving on the highway.
 • Intensive driving lessons: This course is for people who want to learn to drive quickly and efficiently. We’ll focus on the most important aspects of driving and help you prepare for the driving test in a short period of time.
 • Manual transmission driving lessons: This course is for people who want to learn to drive a manual transmission car. We’ll teach you all the skills you need to drive a manual car confidently and safely.
 • Specialized driving courses: We also offer a variety of specialized driving courses, such as defensive driving, winter driving, and eco-driving.

No matter what your experience level or needs are, we have a driving course for you. We’re committed to helping our students become safe and confident drivers, and we’re proud to be one of the leading driving schools in Stockholm.

Why Choose Jakobsbergs Trafikskola for driving license?

Here are a few reasons why you should choose Jakobsbergs Trafikskola for your driving lessons:

 • High-quality instruction: Our instructors are highly experienced and qualified, and they’re passionate about teaching people to drive safely.
 • Flexible scheduling: We offer flexible scheduling to fit your busy lifestyle. You can choose to take lessons during the day, in the evening, or on weekends.
 • Affordable prices: We offer competitive prices on all of our courses, and we offer financing options to make it easier for you to afford your driving lessons.
 • Excellent customer service: We’re committed to providing our students with the best possible customer service. We’re always here to answer your questions and help you in any way we can.

Contact Us Today to Learn More:

If you’re interested in learning to drive with Jakobsbergs Trafikskola, contact us today to learn more about our courses and to schedule a lesson. We look forward to helping you get your driving license in Stockholm!

* The accompanying image in this article by Freepik.

Jakobsberg Trafikskola: För en trygg och effektiv körkortsutbildning

Välkommen till Jakobsberg Trafikskola i Järfälla och Stockholm, där vi prioriterar säkerhet och effektivitet under utbildningen. Vi strävar efter att skapa en positiv och anpassad inlärningsmiljö för att stödja dig hela vägen mot ditt körkort.

Varför ska ni välja oss i Jakobsberg och Järfälla?

 1. Individuellt anpassade körlektioner i Jakobsberg och Järfälla : Våra erfarna trafiklärare/trafikinstruktörer skräddarsyr varje körlektion i övningsområde i Jakobsberg och hela Järfälla för att det skulle anpassa ditt behov och önskemål, vilket ger en personlig och givande inlärningsupplevelse.
 2. Säkerhet i hela körkortsutbildning i Jakobsberg och hela Stockholm: Vi fokuserar inte bara på att lära dig att köra bil, utan att göra dig till en trygg och ansvarsfull bilförare. Från grundläggande kunskaper till färdigheter som du kan klara av de avancerade trafiksituationer i Jakobsberg och hela Sverige. Säkerhet i trafiken är vår prioritet.
 3. Flexibla utbildningsalternativ i Jakobsberg, Järfälla och Stockholm: Oavsett om du är nybörjare eller vill förbättra dina befintliga kunskaper, vi har flexibla utbildningsprogram som kan anpassas efter din tidsplan.
 4. Hos oss kan du övningsköra alla dagar i veckan dvs måndag till söndag, utan extra kostnader, så helg och kväll körningar är samma pris som vardagar.

Vårt mål med körkortsutbildningen i Jakobsberg och Järfälla

Vi strävar inte bara efter att förbereda dig inför körprovet i Jakobsberg, Järfälla utan att forma dig till en säker och kompetent bilförare som kan klara av alla svåra trafiksituationer i hela Sverige.

På Jakobsbergs Trafikskola erbjuder vi följande tjänster:

 • Individuellt anpassade körlektioner, riskettan, risktvåan
 • Intensivkurser för att du snabbt kan uppnå ditt mål med körkort.
 • Teoretiska lektioner för en djupare förståelse i Jakobsberg

Enkel online-bokning i Jakobsberg och Järfälla:

Utnyttja vår smidiga online-bokningstjänst för att planera och justerar dina körlektioner enkelt och bekvämt enligt din egen tidsplan i Jakobsberg.

Kontakta oss i Jakobsberg Trafikskola:

Är du redo att påbörja din körkortsresa med oss på Jakobsbergs Trafikskola i Järfälla och Stockholm? Kontakta vår Jakobsberg Trafikskola i Stockholm för att boka din första körlektion eller utbildningspaket. Vi ser fram emot att stödja dig på vägen till en framgångsrik och självständig körkortsutbildning i Jakobsberg!

Bildkredit: Bilden i denna artikel tillhör macrovector on Freepik.

Trafikskola i Järfälla: Bästa Valet för Säkert Körkort med Enkla Bokningar

Välkommen till vår trafikskola i Järfälla, en utmärkt del av Stockholm! Vi är stolta över att erbjuda expertledda körlektioner och en modern fordonsflotta för en säker och framgångsrik körupplevelse.

Varför Välja Vår Trafikskola?

Vår trafikskola i Järfälla utmärker sig på flera sätt. Vi förstår vikten av att erbjuda högkvalitativa körlektioner och skräddarsydd undervisning för varje elev. Här är några anledningar att välja oss.

 1. Erfarna Instruktörer: Våra certifierade instruktörer är dedikerade till att hjälpa dig behärska konsten att köra säkert med hänsyn till områdets specifika krav och utmaningar.
 2. Modern Fordonsflotta: Vi erbjuder en modern och välskött fordonsflotta, vilket ger dig möjlighet att träna på de senaste bilmodellerna med den senaste tekniken.
 3. Bra Tågförbindelser: Trots att vi inte är mitt i city, är vår trafikskola väl ansluten med utmärkta tågförbindelser, vilket gör det enkelt för elever att nå oss bekvämt.

Smidiga Bokningar Online:

Vi förstår att din tid är värdefull. Därför har vi implementerat ett avancerat bokningssystem. Våra elever kan enkelt boka sina körlektioner online och har flexibilitet att reschedule eller avboka med några enkla klick. Detta gör att du kan anpassa din körutbildning till din egen tidsplan.

Körkort i Järfälla, Stockholm – En Resa Med Oss:

Att skaffa körkort i Järfälla behöver inte vara komplicerat. Vi strävar efter att göra din körutbildning så smidig som möjligt. Vårt fokus ligger inte bara på att uppnå nödvändiga färdigheter för att klara körprovet utan också på att göra dig till en säker och självsäker förare för livet.

Våra Tjänster:

Utöver vanliga körlektioner erbjuder vi även:

 • Intensivkurs för snabbare resultat.
 • Teorikurser för att förbereda dig för det skriftliga provet.
 • Uppfriskningskurser för erfarna förare.

Kontakta Oss:

Vill du börja din körresa med oss? Kontakta vår trafikskola i Järfälla, Stockholm, idag för att boka din första lektion. Vi ser fram emot att hjälpa dig att bli en skicklig och trygg förare!

* The accompanying image in this article was crafted by Freepik.

Mastering the Roads: Your Premier Driving School in Järfälla, Stockholm

Welcome to our top-rated driving school in Järfälla, Stockholm. If you’re eager to hit the road with confidence and skill, our comprehensive driving courses are tailored just for you.

Unlock the Road to Success: Our driving school in Järfälla is committed to providing the highest quality driving education to aspiring drivers in Stockholm. We understand that learning to drive is a significant milestone, and our expert instructors are here to guide you every step of the way.

Why Choose Our Driving School in Stockholm?

 1. Experienced Instructors: Our team of certified and experienced driving instructors is dedicated to ensuring you receive top-notch training. We believe in instilling not only the necessary skills but also a sense of responsibility and safety on the road.
 2. Customized Driving Courses: Whether you’re a beginner or looking for advanced driving skills, our courses are designed to meet your individual needs. From basic maneuvers to navigating Stockholm’s diverse traffic, we cover it all.
 3. Modern Fleet of Vehicles: Learn to drive in style and safety with our modern fleet of vehicles equipped with the latest safety features. Our cars are regularly maintained to provide a smooth and secure learning experience.
 4. Flexible Schedules: We understand the demands of modern life. That’s why our driving school offers flexible scheduling options to accommodate your busy lifestyle. Day or night, we have courses that fit your timetable.
 5. Competitive Prices: Quality education doesn’t have to break the bank. Our driving school in Järfälla offers competitive prices without compromising on the excellence of our training.

Driving School Location in Järfälla, Stockholm:

Although our driving school in Järfälla is not centrally located in the heart of Stockholm, it is conveniently situated a bit farther away from the center, offering excellent train connections. This strategic placement provides easy access for learners across the city, allowing you to master driving skills while becoming acquainted with the unique traffic scenarios of Stockholm.

How to Enroll:

Enrolling in our driving school is simple. Visit our webpage for courses and packages to find more information on courses, pricing, and scheduling. Take the first step towards becoming a confident and responsible driver on Stockholm’s roads.

Conclusion:

Jakobsbergs Trafikskola is one of the best driving School in Stockholm. Embark on your journey to becoming a skilled driver with the best driving school in Järfälla, Stockholm. Our commitment to excellence, experienced instructors, and flexible scheduling make us the ideal choice for learners of all levels. Contact us today and take the wheel towards a safer, more confident future on the roads of Stockholm.

* The accompanying image in this article was crafted by macrovector / Freepik.

Körskola i Stockholm

Jakobsbergs trafıkskola, Trafikskola i jakobsberg, trafikskola gathörn
En bild från hörnet. Jakobsbergstrafıkskola, trafikskola gathörn

Jakobsbergstrafikskola – En körskola i Stockholm

Välkommen till Jakobsbergstrafikskola – en trafikskola i Stockholm startades sedan 1968. 85% av våra elever godkända förarprov. våra elever kan ta körlektioner i samma områden där Trafikverket kör sina uppkörningar i Järfälla och Stockholm.

Vi är en professionell och etablerad körskola med lång erfarenhet och massor av kunskap. Vi hjälper dig som ska ta körkort i Stockholm, med bra öppetider och lägen är vi alltid nära dig! I vår körskola tillhandahåller vi allt du behöver för att klara de teoriprov och uppkörning. Vi skapar skräddarsydda paket för våra elever utifrån deras behov och kompetens.

Din körskola i Stockholm

vi strävar efter att ge våra elever den bästa upplevelsen som kan få under utbildningsperioden, vi vet att ta körkort inte är en lätt uppgift, därför har vi skapat utbildningsprogram baserade på den omfattande erfarenhet vi har byggt upp genom åren med våra elever. Vi har tagit fram bästa praxis med hänsyn till läroplanen från Transportstyrelsen. Vårt mål är att du ska vara nöjd med både teorin och körlektionerna och att den ska vara individuellt anpassad efter dina specifika önskemål och förväntningar. Adressen till vår körskola i Stockholm är Sturevägen 3, 177 56 Järfälla.

Körkort Utbildningar

Läs mer om riskutbildning på vår blogg

Intensivkurser

Läs mer om körkort från transportstyrelsen

Boka nya prov i Trafikverket

Att gå till en trafikskola och få sin körkortsutbildning innebär att man får en professionell inlärning. Vi på Jakobsbergs Trafikskola AB – vår körskola i Stockholm – utbildar bara inom behörighet B-körkort.

För oss är anpassbarhet i körkortsutbildning en viktig grund för goda resultat. Vi bemöter alla med förtroende och respekt. Vi tar gemensamt och personligt ansvar för din körkortsutbildning. Vi hjälper dig med att planera din utbildning så att du lär dig det mesta möjliga på kortast möjliga tid.Vi arbetar efter en given undervisningsplan.

Kontakta oss på Jakobsbergs Trafikskola, så kan vi tillsammans kolla på hur just du ska göra för att nå målet med körkortet.

Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning för övningskörning med personbil i Järfälla, Stockholm, Upplands bro, Upplands Väsby, Sollentuna, Solna, Danderyd, Bålsta.

Ni som ska övningsköra privat för personbil och lätt lastbil (behörighet B) behöver gå en introduktionsutbildning innan ni kan börja övningsköra. Utbildningen behöver vara giltig för att Transportstyrelsen ska kunna godkänna en ansökan om handledarskap( Transportstyrelsen, 2020). Jakobsbergs Trafikskola är en godkänd utbildningsanordnare av Transportstyrelsen och är med STR.

Den som ska vara handledare behöver gå en introduktionsutbildning (ibland kallad handledarutbildning, handledarekurs för privat övningskörning) innan Transportstyrelsen kan behandla ansökan om att få vara handledare.
Även eleven måste ha gått en sådan introduktionsutbildning. Vi på Jakobsbergs Trafikskola Järfälla kan hjälper er med det.

Det är samma introduktionsutbildning/handledarekurs för den som ska vara handledare och för eleven, men de behöver inte gå vid samma tillfälle. Det räcker att handledaren har gått utbildningen en gång, även om hen ska ha flera elever.

Vi på Jakobsbergs Trafikskola erbjuder löpande introduktionsutbildning / handledarekurs i Järfälla och Stockholm.

På grund av rådande situationen dvs Covid-19(Corona) håller vi undervisningen på distans.

Introduktionsutbildning/handledarkurser syftar till att blivande körkortstagare som handledare ska få vägledning och råd om hur handledare på ett effektivt och pedagogiskt sätt kan lära din körkortstagare att köra bil.

Jakobsbergs Trafikskola i Stockholm tipsar om hur handledare kan lägga upp en utbildningsplan, lämpliga övningsområden, hjälpmedel, bra kursmaterial, vilka krav transportstyrelsen har mm. Dessutom får du som handledare insikt i trafiksäkerhetstänkande och möjlighet att ställa frågor om t ex trafikregler.

Vi på Trafikskola Stockholm tror att ett samarbete mellan trafikläraren och handledaren kan hjälpa elevens inlärningsförmåga.

Jakobsbergs Trafikskola Järfälla och Stockholm har ett superbra erbjudande 499:- /Deltagare (ord pris 699:-)

Läs mer om Introduktionsutbildning för övningskörning med personbil på Transportstyrelsen webbsida.